Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Członków SKSS DRAGON 08.04.2017

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że w dniu 8 kwietnia 2017 r. (sobota) odbędzie się Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Członków Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego DRAGON.

Miejsce zgromadzenia: Zespół Strzelnic Sportowych przy ul. Sokołowskiej 180A.

Rozpoczęcie:   godz. 10.30 – I termin

   godz. 11.00 – II termin

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania .
 3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków.
 6. Wybór Komisji:
  1. Skrutacyjnej
  2. Uchwał i wniosków,
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności SKSS Dragon za 2016r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2016r.
 9. Przedstawienie budżetu na 2017r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania z działalności SKSS Dragon  ,
  2. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016r.,
  3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016r.
  4. podział wyniku finansowego za 2016r.
  5. udzielenia absolutorium Zarządowi za 2016r.
  6. zatwierdzenia budżetu na 2017r.
  7. nadania tytułu Honorowego Członka SKSS Dragon kol. Januszowi Sierzpowskiemu
 11. Wystąpienie Komisji Wyborczej.
 12. Wybory władz SKSS Dragon na lata 2017-2020
  1. Zarządu,
  2. Komisji Rewizyjnej.
 13. Odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej.
 14. Wystąpienie Komisji Uchwał i wniosków.
 15. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

 

Uczestnicy obrad zobowiązani są do posiadania Patentu – Decyzji , Licencji PZSS w wersji papierowej, dowodu osobistego celem sprawdzenia zgodności dokumentów z aktualnym stanem prawnym.

                                                                                                                Zarząd SKSS DRAGON