Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne

ze strzelectwa sportowego

 

Opis zajęć

Zajęcia pozalekcyjne ze strzelectwa sportowego  będą prowadzone dla młodzieży z Siedlec i regionu siedleckiego w okresie od 17.01.2019 r. do 20.12.2019 r. z wyłączeniem okresu ferii zimowych i wakacji letnich.

Zakłada się, że  w cotygodniowych zajęciach strzeleckich będzie uczestniczyć 12-18 uczniów z siedleckich szkół gimnazjalnych. Zajęcia ze strzelectwa będą odbywać się popołudniami. Przewidywany czas trwania zajęć dla każdej z grup to 1,5-2,5 godziny w tygodniu.

Uczestniczyć w zajęciach mogą osoby uczące się w Siedlcach. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów strzelectwa sportowego posiadającą bogate doświadczenie w pracy
z młodzieżą.

Strzelectwo sportowe jest jedną z najbardziej interesujących propozycji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów siedleckich szkół. Strzelectwo sportowe uczy koncentracji, wytrwałości, konsekwencji, systematyczności oraz wyznaczania i osiągania krótko i długoterminowych celów osobistych. Strzelectwo sportowe zapewnia uczniom kontakt ze światem sportu. Stwarza im warunki do rozwoju, pozwala odkryć nowe możliwości i przedstawia atrakcyjne perspektywy. Sport strzelecki zmniejsza ryzyko znalezienia się młodych ludzi w sytuacji życiowej, która sprzyja uzależnieniom i patologiom społecznym.

Proponowane zajęcia są atrakcyjną dla młodzieży formą realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych. Zajęcia ze strzelectwa sportowego wykraczają poza utarty schemat, jakim są same zajęcia sportowe. Niezbędne w osiąganiu postępów w strzelectwie jest podejmowanie aktywności ruchowej. Uczestnictwo w zajęciach niewątpliwie wpłynie na motywację i zaangażowanie uczniów w szeroko rozumiane działania ukierunkowane na rozwój osobisty. Będzie odpowiedzią na potrzeby młodzieży szkolnej w zakresie zajęć pozalekcyjnych oraz zapobiegania alkoholizmowi i patologiom społecznym.

Cele zajęć

Główne cele zajęć pozalekcyjnych ze strzelectwa sportowego to:

 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród młodzieży szkolnej
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień sportowych uczniów;
 • Rozwój psychomotoryczny młodzieży;
 • Kształtowanie prawidłowej postawy ucznia jako sportowca zawodnika (zasada fair play);
 • Rozwijanie umiejętności świadomej i krytycznej oceny własnych możliwości ucznia;
 • Uczestnictwo w kulturze i tradycji (sportowej, narodowej, strzelectwa sportowego);
 • Rozwijanie umiejętności skutecznego posługiwania się bronią sportową (celność);
 • Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych własnego zachowania, postępowania;
 • Wdrażanie do samokształcenia;
 • Przygotowanie fizyczne, techniczne, taktyczne, psychiczne i teoretyczne do zawodów międzyszkolnych, okręgowych i ogólnopolskich w strzelectwie sportowym;
 • Kształtowanie i utrwalanie nawyków systematycznego podejmowania aktywności fizycznej;
 • Kształtowanie postrzegania strzelectwa sportowego jako sportu całego życia;
 • Wskazanie na strzelectwo sportowe jako jedną z możliwych form spędzania czasu wolnego

Miejsce

Zespół Strzelnic przy ul. Sokołowskiej 180A w Siedlcach

Termin

Zajęcia będą prowadzone  od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-17.00 (raz w tygodniu dla każdego uczestnika zgodnie z ustalonym w okresie naboru grafikiem zajęć)

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!