Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków SKSS DRAGON

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że w dniu 22 lutego 2020 r. (sobota) odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego DRAGON w Siedlcach, ul. Sokołowska  180 A, wpisanego do KRS 0000122013.

 

Miejsce zebrania: Zespół Strzelnic Sportowych przy ul. Sokołowskiej 180A w Siedlcach.

Rozpoczęcie:   godz. 13.30 – I termin,    godz. 14.00 – II termin

PORZĄDEK OBRAD

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Prezydium tj. przewodniczącego oraz protokolanta Walnego Sprawozdawczego Zebrania

    Członków.

 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej i wnioskowej.
 2. Stwierdzenie prawomocności Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia

    SKSS DRAGON w Siedlcach .

 1. Przedstawienie regulaminu obrad Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków

   Stowarzyszenia SKSS DRAGON w Siedlcach i jego przyjęcie.

 1. Przedstawienie porządku obrad Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków

   Stowarzyszenia SKSS DRAGON w Siedlcach i jego przyjęcie.

 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia SKSS DRAGON w Siedlcach za 2019r.
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia SKSS DRAGON w Siedlcach za 2019r.
 3. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SKSS DRAGON w Siedlcach za

     rok 2019r.

 1. Dyskusja.

11.Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia SKSS DRAGON w  

          Siedlcach za 2019r.,

 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia SKSS DRAGON w

          Siedlcach za 2019r.,

 1. przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za 2019r.,
 2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SKSS DRAGON

          w  Siedlcach za 2019r.,

 1. udzielenia członkom Zarządu Stowarzyszenia SKSS DRAGON w  Siedlcach absolutorium z 

         wykonania obowiązków w 2019r.,

 1. dokonania zmian w treści statutu stowarzyszenia,
 2. przyznanie wynagrodzenia członkom Zarządu i określenie jego wysokości za czynności                      wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
 3. Przyjęcie wniosków przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną i wnioskową,
 4. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                               Zarząd SKSS DRAGON