Polityka prywatności

R O D O – INFORMACJE W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W dniu 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywać – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informujemy, że:

Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego DRAGON (zwany dalej Klubem) przetwarza dane osobowe członków w związku z ich przynależnością do Klubu.

Administratorem danych osobowych jest Prezes Klubu, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu Klubu, trenerów Klubu oraz księgowość Klubu.

Administrator danych informuje, że:

Przetwarzane przez Klub dane osobowe członków Klubu oraz kandydatów na członków Klubu pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;

Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w Klubie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w Klubie. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo Klubu albo z wystąpieniem z Klubu;

Kontakt w sprawach dotyczących administrowania danymi osobowymi jest możliwy za pośrednictwem e-mail:   skssdragon@neostrada.pl

Dane osobowe:

Podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,

Dane są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przynależnością do Klubu, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),

Dane będą przechowywane, przez okres przynależności do Klubu, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,

Dane nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,

Członkom Klubu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.

W razie uznania, że przetwarzanie przez Klub danych osobowych narusza przepisy prawa, członkom Klubu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

R O D O – INFORMACJE W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)mające na celu ujednolicenie zasad

przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego „DRAGON” w Siedlcach, zwany dalej SKSS DRAGON

informuje, że dane osobowe znajdujące się w naszej bazie są odpowiednio zabezpieczone i dbamy

o to by ich przetwarzanie było zgodne z przepisami.

Informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego „DRAGON” z siedzibą w Siedlcach przy ul. Sokołowskiej 180A , 08-110 Siedlce, tel. 25 633 07 30, e-mail: skssdragon(at)neostrada.pl
  2. Celem zbierania danych jest realizacja celów statutowych Stowarzyszenia oraz przesyłanie informacji o zawodach, treningach, kursach i szkoleniach oraz innych wydarzeniach klubowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych przez SKSS DRAGON narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do członkostwa w SKSS DRAGON i realizowania celów statutowych Stowarzyszenia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe dalsze członkostwo w SKSS DRAGON a w przypadku innych osób uczestnictwo w zawodach lub korzystanie z usług strzelnicy.
  5. Dostęp do danych osobowych będą mieć wewnątrz struktury organizacyjnej SKSS DRAGON wyłącznie upoważnione przez administratora osoby i tylko w niezbędnym zakresie. W niektórych sytuacjach dane osobowe możemy udostępnić odbiorcom spoza struktury SKSS DRAGON tylko kiedy będzie ku temu odpowiednia podstawa prawna np.: Policji, Prokuraturze, firmie obsługującej księgowość, firmie ubezpieczeniowej, Polskiemu Związkowi Strzelectwa Sportowego, Wojewódzkiemu Związkowi Strzelectwa Sportowego.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu DRAGON Siedlce oraz po jego zakończeniu w okresie niezbędnym wynikającym z innych przepisów prawa o ile przepisy nie nakazują wcześniejszego usunięcia danych