Polityka prywatności

R O D O – INFORMACJE W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego

    DRAGON w Siedlcach

  1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się kontaktować z Administratorem pod

    adresem e-mail: skssdragon(at)neostrada.pl

  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na

   Administratorze.

  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem

    okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
  2. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów lub

    odpowiednich przepisów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

  1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

    – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia   

      przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i

      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

   – wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
     z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych   

  Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.