Cele działania

Klub jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, które za cel działania stawiają sobie: Rozwój i popularyzację strzelectwa w mieście Siedlce i powiecie siedleckim.

Klub realizuje swoje cele przez:

* organizację treningów i zawodów strzeleckich dla niezrzeszonych.
* propagowanie strzelectwa wśród młodzieży, oraz sprawowanie patronatu nad wybranymi Uczniowskimi Klubami Sportowymi o profilu strzeleckim.
* szkolenie zawodników i członków Klubu.
* realizację kalendarza imprez sportowych.
* organizowanie zawodów strzeleckich.
* sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami Klubu oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminów, przepisów i zasad uprawiania sportu strzeleckiego.
* propagowanie i wspieranie rozwoju strzelectwa sportowego wśród niepełnosprawnych. Klub wyżej wymienione działania wykonuje samodzielnie oraz we współdziałaniu z innymi organizacjami.

SKSS DRAGON może wynajmować odpłatnie obiekty własne, oraz organizować w nich odpłatne imprezy sportowe. Wpływy z tytułu wynajmu i organizacji imprez sportowych przeznaczone są do realizacji celów statutowych.

SKSS DRAGON może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej SKSS „DRAGON” jest przeznaczony na realizację celów statutowych.