ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że w dniu 12 czerwca 2022 r. (niedziela) odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego DRAGON.

Miejsce zgromadzenia: Zespół Strzelnic Sportowych przy ul. Sokołowskiej 180A.

 

Rozpoczęcie:   godz. 10.30 – I termin

   godz. 11.00 – II termin

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania .
3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków.
6. Wybór Komisji:

  • Skrutacyjnej
  • Uchwał i wniosków,

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021.
8. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
9. Omówienie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
10. Dyskusja
11. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia SKSS DRAGON w Siedlcach za 2021 rok,
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SKSS DRAGON w Siedlcach za 2021 rok
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia SKSS DRAGON w Siedlcach za 2021 rok, oraz przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za 2021 rok,
  • udzielenia członkom Zarządu Stowarzyszenia SKSS DRAGON w Siedlcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,

12. Zatwierdzenia wysokości składek członkowskich na 2023 rok
13. Wystąpienie Komisji Uchwał i wniosków
14. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd SKSS DRAGON