ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2023 r. (czwartek) odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego DRAGON.

Miejsce zgromadzenia: Zespół Strzelnic Sportowych przy ul. Sokołowskiej 180A.

Rozpoczęcie:   godz. 17.00 – I termin

   godz. 17.30 – II termin

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania .

3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022.

7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022.

8. Omówienie sprawozdania finansowego za 2022 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia SKSS DRAGON w Siedlcach za 2022 rok,

  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia SKSS DRAGON w Siedlcach za 2022 rok,

  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SKSS DRAGON w  Siedlcach za 2022 rok,

  • przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za 2022 rok,

  • udzielenia członkom Zarządu  Stowarzyszenia SKSS DRAGON w  Siedlcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,

  • zmiany wynagrodzenia za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

  1.  

                                                                                             Zarząd SKSS DRAGON                  

 

 

 

Poniżej do pobrania w formie elektronicznej Zawiadomienie oraz Regulamin Obrad