ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2024 r. (czwartek) odbędzie
się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego
DRAGON.

Miejsce zgromadzenia: Zespół Strzelnic Sportowych przy ul. Sokołowskiej 180A.
Rozpoczęcie: godz. 17.00 – I termin
godz. 17.30 – II termin

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania .
3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023.
7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
8. Omówienie sprawozdania finansowego za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia SKSS DRAGON w
Siedlcach za 2023 rok,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia SKSS DRAGON w
Siedlcach za 2023 rok,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SKSS
DRAGON w Siedlcach za 2023 rok,
d) przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za 2023 rok,
e) udzielenia członkom Zarządu Stowarzyszenia SKSS DRAGON w Siedlcach absolutorium
z wykonania obowiązków w 2023 roku,
f) zmiany wynagrodzenia za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.
g) nadania tytułu Honorowego Członka SKSS Dragon kol. Marianowi Pradiuchowi i
Grzegorzowi Kalicie.
10. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd SKSS DRAGON